Szczegóły

Biblioteka

Rok szkolny 2020/2021

Zasady funkcjonowania biblioteki w czasie pandemii

  1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 730-1400.
  2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
  3. W bibliotece, podczas wypożyczania może przebywać maksymalnie 3 uczniów.
  4. Uczniowie mają swobodny dostęp do półek z książkami, po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk. 
  5. Podczas wypożyczania należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
  6. Oddane do biblioteki książki pozostają w 2 dniowej kwarantannie.
  7. Czytelnia dostępna jest jedynie dla uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii oraz czekają na zajęcia lekcyjne.

 

W bibliotece pracują:

  • Anna Bełczącka
  • Kinga Grzywna

ZAPRASZAMY

Szczegóły

Regulamin puli podręczników szkolnych w bibliotece
 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
2. Ilekroć mowa o:
a) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
b) materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
c) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Czytaj więcej...

Szczegóły

ZAPRASZAMY  


od poniedziałku  do  czwartku w godz.730-1500
w  piątek   w godz.730-1430
 
Ważną  częścią  naszej  szkoły  jest  biblioteka,  której  głównym  zadaniem  jest  gromadzenie,  opracowanie  i  upowszechnianie  utrwalonego  w  postaci  zapisu  dorobku  naukowego,  kulturowego  i  artystycznego.
Zgodnie z REGULAMINEM
  - czytelnik  może  wypożyczać  książki  wyłącznie  na  swoje  nazwisko
  - za  zniszczoną  lub  zagubioną  książkę  należy  odkupić  inną
  - czytelnicy  opuszczający  szkołę  mają  obowiązek  zwrotu  wypożyczonych  materiałów
     do  biblioteki
  -  czytelnicy  mają  wolny  dostęp  do  półek  z  książkami
  - przed  zakończeniem  roku  szkolnego  uczniowie  zwracają  wypożyczone  książki
     do  biblioteki
 W  BIBLIOTECE  możesz  :
  - rozwijać  zainteresowania
  - korzystać  z  bogatego  księgozbioru  podręcznego
  - odrabiać  lekcje,  uczyć  się
  - poczytać  czasopisma
  - skorzystać  z  Internetu
  - spotkać  przyjaciół
  - miło  spędzić  czas
   Stan  księgozbioru  to  16656 egzemplarzy. Jesteśmy  w  trakcie  tworzenia  elektronicznej  bazy  danych  w  programie  MOL  Optimum.
   Biblioteka  wyposażona  jest  w  4  stanowiska  komputerowe  z  dostępem  do  Internetu.

   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012